Menu
Menu

Tag: ภัยอันตราย โรคมะเร็งปากมดลูก

หลีกที่จะเสี่ยงอันตราย โรคมะเร็งปากมดลูก ที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน

ในสมัยนี้ทุกคนย่อมเป็นใจดีอยู่แล้วว่า ภยันตรายต่างๆ โรคมะเร็งปากมดลูกกลับทำให้สุภาพสตรีต้องตายลงเฉลี่ยสูงสุดถึง 6 – 7 คนต่อวัน และพบผู้เจ็บป่วยที่เป็นโรคนี้รายใหม่ ๆ มากมายถึง 5000 – 5500 คนต่อปีเลยทีเดียวเชียว จริง ๆ แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการเขินอาย และไม่กล้าที่จะพบคุณหมอพร้อมทั้งให้หมอได้ตรวจหาเชื้อโรคมะเร็ง จนกระทั่งกว่าที่ผู้หญิงส่วนมากจะรับรู้ได้ว่า ตัวเองเป็นโรคร้ายโรคนี้ก็นับว่าไม่มีเวลาในการรักษาเสียแล้ว