Menu
Menu

Tag: การตั้งครรภ์ 1 เดือน

อาการการตั้งครรภ์ 1 เดือนของคุณแม่

การตั้งครรภ์ 1 เดือนของคุณแม่ อาจจะมีการเปลี่ยนทางร่างกายค่อนข้างมาก เนื่องจากในระยะแรกเริ่มนั้น การมีครรภ์จะทำให้คุณแม่มีอาการอ่อนระโหยโรยแรง ตลอดจนกระทั่งมีอาการเซื่องซึมบ่อย ปัสสาวะบ่อย พร้อมทั้งมีอาการผะอืดผะอม อาเจียน แน่นท้อง ตลอดจนกระทั่งมีอาการท้องอืด คัดนม และอารมณ์แปรผันร่วมด้วย และนอกจากนี้อาการที่ทำให้คุณแม่ส่วนมากไม่มั่นใจว่าตนเองมีครรภ์จริงหรือไม่นั้น นั่นก็คืออาการที่แม่จะมีเลือดออกมาเล็กน้อย จึงอาจจะทำให้คุณแม่เริ่มไขว้เขวว่าตนเองตั้งครรภ์จริงหรือไม่ การตั้งครรภ์ 1 เดือน