Menu
Menu

Tag: การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ตัวปัญหาของกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาได้

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่ถ้าว่าแล้วสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก ยังคงให้ความหมายกับการป้องกันน้อยมาก แม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมาให้ปฏิบัติตามมากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้วัยหนุ่มสาวได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลสรุปคำแนะนำพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดน้อยถอยลง   เพราะว่าความรักของกลุ่มวัยหนุ่มสาว เป็นความรักที่ร้อนแรงพร้อมทั้งคึกคะนองเกินที่จะยับยั้งใจ ถึงแม้ผู้ปกครองจะคอยให้ข้อแนะนำ ตลอดจนมีการเปิดใจยอมรับสักเพียงใด แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังคงให้ความสำคัญไปกับการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยมาก ปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลับตกเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ทันท่วงที เป็นเหตุให้ผู้ปกครองต้องลด